Regulamin Serwisu internetowego ryzykometr.pl

§ 1 Definicje

 • Administrator serwisu – spółka Capital Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 1,
 • Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest serwis Capital Lab Sp. z o. o. – ryzykometr.pl  oraz capitallabforbusiness.com. Domeny ryzykometr.pl oraz capitallabforbusiness.com są wyłączną własnością Spółki Capital Lab Sp. z o. o,
 • Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu Capital Lab Sp. z o. o. do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała,
 • Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Capital Lab Sp. z o.o.
 • Serwis lub serwisy internetowe – strony internetowe spółki Capital Lab Sp. z o. o. dostępne w domenie ryzykometr.pl, capitallabforbusiness.com
 • Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.,
 • Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

 

§ 2 Wymogi prawne

 • Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 • Uruchomienie serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu ryzykometr.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności,
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji,
 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki Capital Lab Sp. z o. o., z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5,
 • Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego.

 

§ 3 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie połączenia internetowego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

 • system operacyjny: Windows XP, 7, 8, macOS, Android, iOS,
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23),  Internet Explorer 8 (lub nowszy), Microsoft Edge, Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3,
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies,
 • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.

 

§ 4 Zasady korzystanie z Serwisu

Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

 • Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Administratora serwisu,
 • Administrator może wprowadzić obowiązek uwierzytelnia się do wybranych stron serwisu za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła.

 

§ 5 Zasady świadczenia usług

Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał następujące rodzaje usług:

 • udostępnianie treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje handlowe, informacje dla mediów, itp.,
 • udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków,
 • Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników,
 • Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

 

§ 6 Zarządzanie treścią w Serwisie

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie, aktualizacji i podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści,
 2. Uwagi dotyczące działania Serwisu można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@capitallab.pl

 

§ 7 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu,
 2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności,
 3. Administratorem danych osobowych, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami) spółka Capital Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 1,
 4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia,
 5. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami),

 

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest spółka Capital Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 1,
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest spółka Capital Lab Sp. z o. o., chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela,
 3. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie ryzykometr.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz spółki Capital Lab Sp. z o. o. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów,
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami),
 5. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu,
 6. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

 

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej,
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi,
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu,
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika,
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie,
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu,
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji,
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.