Polityka prywatności

Capital Lab Sp. z o. o., właściciel serwisów ryzykometr.pl, capitallabforbusiness.com, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników korzystających z jej Serwisów.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe oraz prawa Użytkowników serwisów Capital Lab Sp. z o. o.

§ 1 Definicje

Capital Lab Sp. z o. o. – Capital Lab Sp. z o. o. z siedzibą w: 03-901 Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Capital Lab Sp. z o. o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis/Serwisy – serwisy internetowe należące do Capital Lab Sp. z o. o., w ramach których Capital Lab Sp. z o. o. świadczy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: https://capitallabforbusiness.com/, https://ryzykometr.pl/.

Ustawienia – funkcjonalność  Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Capital Lab Sp. z o. o. w Serwisach.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Capital Lab Sp. z o. o. w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

§ 2 Admnistrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Capital Lab Sp. z o. o. z siedzibą w: 03-901 Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1. Adres email: iod@capitallab.pl.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisów: imię, nazwisko, adres e-mail, ustanowione przez Użytkownika hasło.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia Konta

W tym celu przetwarzamy dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego id.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów

W tych celach przetwarzamy dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony Serwisów, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, adresu IP, lokalizacji, id urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Rozwiązywanie zgłaszanch problemów

W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika podczas tworzenia Konta lub zapytania, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną zapytań.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi.

Marketing naszych produktów

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika przy utworzeniu Konta, dane dotyczące aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: kliknięcia w Serwisach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisach.

Dostawcy usług

Korzystamy z dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach oraz wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

Podmioty przetwarzające, z których usług korzystamy, to:

Microsoft – https://www.microsoft.com/pl-pl/dlapartnerow/kontakty.aspx

MailChimp – https://mailchimp.com/contact/

Google – https://www.google.pl/intl/pl/contact/

Organy państwowe

Udostępniamy dane osobowe Użytkowników, jeżeli zwrócą się do Capital Lab Sp. z o. o. o to uprawnione organy państwowe (w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

§ 4 Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Użytkownika dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz informacji o wyrażonych zgodach. Wymienione dane Capital Lab Sp. z o. o. będzie przechowywała przez okres 3 lat od usunięcia Konta w celu rozpatrywania ewentualnych skarg związanych z korzystaniem z usług Capital Lab Sp. z o. o.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników niezalogowanych plików cookies.

W ramach Serwisów stosowane są dwa rodzaje plików:

  • cookies „sesyjne” będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • cookies „stałe” będące plikami przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisów.

§ 5 Przysługujące prawa

1. Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Serwisów, które zgodnie z prawem Capital Lab Sp. z o. o. może świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych osobowych Capital Lab Sp. z o. o. usunie dane, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik Serwisów ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Do czasu rozpatrzenia żądania uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Capital Lab Sp. z o. o. potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to Użytkownik ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Użytkownik ma prawo żądać od Capital Lab Sp. z o. o. sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Użytkownik występuje do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić tego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, wniosków i zapytań

Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień.

Użytkownik jeżeli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Stosujemy odpowiednie techniczne oraz organizacyjne  środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem danych.

§ 7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisów. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Użytkowników adres e-mail.

Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.